• صفحه اصلی
  • معرفی شرکت
  • معرفی مدیران
  • اعضاء هیات مدیره

اعضاء هیات مدیره

حمیدرضا رئوفی :                  مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره
شهریار بیان :                     رئیس هیات مدیره
میثم سام بند :                     عضو هیات مدیره